Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Pro více informací navštivte internetové stránky sboru

Z historie SDH v Citově

Různě datují tak mnozí, kdy vznikla v občanech citovských myšlenka zaříditi si v místě jednotu hasičskou. Mnozí dávají jí vzniknouti po vyzvání dobrovolných hasičů v Brodku, aby v Citově byla zřízena filiálka jejich sboru. Někteří praví, že příznivá půda pro nadšení v srdcích obyvatelů pro sbor takový původ by našla při častých živelních pohromách v letech posledních, jiní opět mají za to, že bylo třeba uchopiti včas pomocnou ruku, kterou podával pro zřízení hasičského spolku místní velkostatek; jsou však ještě další různé náhledy o příčinách nadšeného přijetí úkolů hasičských v obci naší. Většina zdejšího občanstva všech vrstev však pocítila potřebu zdatných a vycvičených rukou hasičských v neděli dne 14.srpna 1904, kdy o polednách lehla řada chaloupek popelem - a to domovní čísla 79 až včetně 85 a číslo domovní 105. V několika okamžicích bylo 8 chaloupek - nejchudším lidem náležejících - v plamenech. Na pomoc přišel nově založený sbor hasičský ve Věrovanech, později z Brodku : tento byl právě u požáru v Rokytnici, kde tři selské usedlosti vyhořely, a na cestě zastaviti se musel v Císařově, kde též jeho pomoci potřeby bylo, neboť neopatrností dítěte hrajícího si se sirkami vzniknouti mohl velký požár.

V prvním pololetí roku 1910 vyzvalo předsednictvo dobrovolného hasičského sboru v Brodku obec naši, by u nás zřízena byla filiálka brodeckého sboru. Starosta obce, pan Štěpán Netopil, veřejným hlášením v místě obvyklým svolal na den 8.května 1910 příznivce hasičstva do obecního hostince ku společné poradě o návrhu brodeckého sboru hasičského. Při schůzce této vyzněl tenor debaty v ten smysl, že všeobecně projevenému přání shromážděných vyhoví se jen tím, když zřízen bude v Citově samostatný hasičský sbor. Návrh tento panem Štěpánem Žůrkem náležitě osvětlený a odůvodněný přijat s upřímným nadšením, kteréž zmohutněno slibem urozeného pana Pavla rytíře Hevina de Navarre, místního velkostatkáře, jenž uvolil se přispěti dle sil svých ku krytí výloh a nabídnul se propůjčiti místo pro zbojnici bezplatně, dokud zůstane majitelem statku.

U obecního výboru přimluvil se starosta obce, pan Štěpán Netopil, že obnos na nářadí zaručila obec a potvrdila zároveň stanovy. Po tomto předběžném zařízení pozván na pondělí svatodušní dne 16.května 1910 do obce člen výboru hasičské župy pan Arnošt Březina z Brodku, aby u příležitosti svolané ustavující schůze přednesl řeč o účelu hasičstva pro obec. Při této schůzi proveden také zápis členů, jichž se 23 přihlásilo za členy činné a 48 za přispívající členy. Hned na to byly provedeny první volby funkcionářů.

Zvoleni byli:

  • pan Štěpán Netopil předsedou
  • pan Štěpán Žůrek náčelníkem
  • pan Ludvík Konečný
  • pan Jan Krejčíř podnáčelníky
  • pan Ferdinand Křehlík jednatelem
  • pan Josef Vojtek st. pokladníkem
  • pan Alfons Oščádal zbrojířem

První výborová schůze konána dne 24. května 1910, při níž jednomyslně usneseno objednati 20 obleků a 20 výzbrojí; zároveň ustanoveni pan Štěpán Netopil, pan Štěpán Žůrek a zástupce velkostatku pan František Chromý, aby zakoupili hasičské stroje a nářadí, jež za nejpotřebnější uznají. V neděli dne 10. června 1910 odevzdána byla hasičskému sboru stříkačka, dle výborového usnesení pozván k tomu župní dozorce pan Josef Jančík z Kojetína. První vycházka ve stejnokroji byla slavnost 10-ti letého trvání sboru dobrovolných hasičů v Brodku dne 26. června 1910.

Slavnost svěcení nové stříkačky odbývala se dne 7. srpna 1910 . Ráno od 8 do 9 hodin probíhalo vítání sborů hasičských a spolků. Za tím účelem postaveny býti měly tři slavobrány, pro neustálý liják den před slavností postavena pouze brána u cesty do panské zahrady na Ostrově, kde se odpolední slavnost odbývala. O půl 10 se v chrámu páně svatého Jiří slavná mše svatá konala, při níž kázání dp. kaplana P. Jaroslava Izáka ke slavnosti se vztahovalo. Po mši svaté bylo svěcení nové stříkačky hasičské před branou kostelní, kdež pro řečníky a přítomné hodnostáře zřízena byla vedle kříže tribuna.. Svěcení odbyl dp. farář P. Antonín Skyva za asistence dp. kaplana a bohoslovce dp. J. Ležatky z Brodku. Po řeči zástupce župy pana Arnošta Březiny promluvil světitel, po něm starosta obce, jenž ku konci své promluvy díky vzdal hostům a všem, kdo se o zdar slavnosti zasloužili. Skládáním slibu do rukou starosty obce dopolední slavnost ukončena. Odpoledne po 13. hodině konáno slavnostní svěcení sochy svatého Floriána, kterou u mlýna postaviti na náklady své dali manželé Josef a Františka Němcovi z Citova ku příležitosti založení zdejšího hasičského sboru. Sochu zhotovil pan Miroslav Harašta, sochař z Přerova. Místní hasičský sbor se zúčastnil průvodu a svěcení v plném počtu. Odpoledne byl výlet na Ostrově a večer taneční zábava.

Na valné hromadě zdejšího Čtenářsko-pěveckého spolku Svatopluk, dne 12.února 1911 odbývané odhlasováno 18 proti 5 hlasům, aby spolek splynul se sborem dobrovolných hasičů. I svolána mimořádná valná schůze hasičského sboru, kteráž toto splynutí schválila, při čemž usneseno, aby sbor převzal povinnosti zaniklého spolku Svatopluk. Byly tak položeny první základy ochotnického divadla v Citově.

Dle usnesení výborové schůze ze dne 31.května 1911 objednán dne 1.září 1911 u firmy R.A. Smékal, továrník stříkaček a hasičského nářadí v Čechách u Prostějova, 1 posunovací dvojdílný poschoďový žebřík 75 kg těžký s vozíkem 78 kg těžkým za 180 korun, mimo to 2 petrolejové pochodně po 7,40 Kč, 1 berlovka za 40 korun a 1 velitelská lucerna s červeným sklem za 4,50 Kč. Nářadí to došlo dne 7.září 1911 spolu s 2 okovanými tyčemi po 11,5 kg těžkými.

Valná schůze hasičského sboru konala se v neděli dne 14.ledna 1912. Při této valné hromadě usneseno založiti pro spolek pamětní knihu, aby důležité v obci a vlasti se přihodivší pro budoucí časy zaznamenány byly.

Ve svých březnových schůzích roku 1912 rokoval výbor jednoty hasičského sboru o zařízení cvičitelského dorostu škole odrostlého, do jehož řad zpravidla přijímáni bývají hoši ve věku 14-18 ti let, aby v případě potřeby doplněno mohlo býti činné členstvo silami již výcvikem připravenými. Do 8.června 1912 podepsalo 11 otců přihlášku 16 synů v hasičský dorost, což na poměry zdejší slušný je počet. Výcviku dorostu, kterýž zvláště na začátku mnoho námahy vyžadoval, s pravým nadšením věnoval se podnáčelník pan Ludvík Konečný.

Dne 25.června 1922 byl odhalen pomník padlým ve světové válce, postavený sborem dobrovolných hasičů za přispění veškerého občanstva Citova. V červenci 1923 bylo započato se stavbou nového skladiště, kteráž byla svěřena staviteli Aloisi Vojáčkovi z Tovačova. Stavba však měla mnohé nedostatky. Hasičský sbor vlastními náklady postavil hromosvod a zavedl do skladiště elektrické osvětlení.

Hasičský sbor při valné hromadě v roce 1930 se usnesl zakoupiti novou dvoukolovou stříkačku. Slavnost předání nové motorové stříkačky spojená s 20-ti letým výročím trvání sboru se konala dne 17.srpna 1930.

V době okupace přešel všechen majetek do správy obce a o použití hasičské techniky rozhodoval starosta obce spolu s velitelem. Činnost hasičského sboru však pokračovala dále. Protože byly zakázány zábavy, členové hasičského sboru pod vedením Františka Hýbla nacvičovali a hráli divadla. Po roce 1945 hasičský sbor pokračoval ve své činnosti. Konal cvičení, zábavy, kácení máje a navštěvoval na jízdních kolech výlety pořádané okolními sbory.

Dne 30.září 1949 byl pro hasičský sbor panem Josefem Horáčkem zakoupen autobus Steyer za 86.000,- Kč. Částka 45.000,- Kč se vybrala po vesnici, část zaplatil hasičský sbor a zbytek zapůjčili občané z Citova a to Jan Skřepek a Jan Polášek. Tento dluh byl postupně placen ze zábav, které hasičský sbor pořádal. S tímto autobusem se hasičský sbor zúčastňoval po mnoho let všech cvičení a výletů v okolí.

V roce 1958 byl hasičskému sboru přidělen požární agregát DS 16. V letech 1959-60 byla provedena přístavba hasičské zbrojnice.

V roce 1969 byl hasičský autobus Steyer zrušen a odprodán. Od KNV byl hasičskému sboru přidělen skříňový automobil T 805. V roce 1972 byl hasičskému sboru přidělen nový agregát PPS 12. V roce 1979 byla udělána nová fasáda na hasičské zbrojnici a o rok později vyměněna krytina střechy.

Dlouholetý velitel Hasičského sboru v Citově a řídící učitel zdejší školy Metoděj Kučerka se o hasičích vyjadřoval takto :

Práce ve sborech je dobrovolná, ale má-li míti úspěch musí býti konána s ochotou a láskou, nikdy ne s nucením. Takoví bratři, kteří hasičskou práci konají s nechutí, lépe udělají, když se sboru vystoupí, jinak jsou sboru na závadu a veškerou práci brzdí.

Za práci kterou konáme ve svém povolání, jsme odměňováni ať již platem, či výsledky hmotnými podle množství vykonané práce.

Za práci na poli hasičské humanity odměny nedostáváme, ba někdy sklízíme i posměch od svých spoluobčanů. Proto bratři, kdož nově vstupujete do sboru hasičského mějte to na paměti, že za práci hasičskou nebudete honorováni, ale vnitřní hlas vašeho svědomí vám bude mluvit slova díků. Vy sami u sebe budete svým jednáním spokojeni a to ať je vám nejlepším zadostiučiněním za vaši vykonanou práci. Nestyďme se, že jsme hasiči a oblékáme se do hasičských šatů. Soudný člověk vidí v hasičích dobré občany, dobré lidi a takovými býti chceme. Snažme se proto všichni v našich nelehkých podmínkách o naplnění hasičského hesla: "Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci ".