Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a záměry > Citov - oddílná splašková kanalizace a ČOV

Kanalizace a ČOV

Ceník

Porovnání položek

Realizace projektu Citov - oddílná splašková kanalizace a ČOV

Všichni se zájmem sledujeme postup prací na výstavbě nové oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Tato patří k finančně nejnáročnějším akcím v historii obce. Předcházelo jí mnohaleté úsilí započaté zpracováním technicko ekonomických studií na odkanalizování obce a nezávadné odvádění odpadních vod v několika variantních řešeních. S ohledem na geologické podmínky, charakter obce a doporučující stanoviska zpracovatelů studií bylo rozhodnuto vydat se cestou odkanalizování obce s pomocí systému podtlakové kanalizace. Gravitační domovní přípojky z rodinných domů budou napojeny do podtlakových šachet, odkud budou splaškové vody odsávány s pomocí podtlaku ve stokové síti na čistírnu odpadních vod.

Po zpracování projektové dokumentace a provedeném stavebním řízení bylo požádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). První žádosti, podané v roce 2009, nebylo vyhověno s ohledem na výsledky hodnocení a omezenou výši alokované částky na podporu z Fondu soudržnosti pro danou výzvu. Následovala tříletá pauza, kdy Fond žádný dotační titul na budování této infrastruktury neotevřel. Obec tak musela žádat o prodloužení platnosti několika stavebních povolení na různé objekty v rámci celé stavby, aby nepozbyly platnosti, což by způsobilo vážnou překážku v získání dotačních prostředků. Teprve až v létě roku 2012 byl vyhlášen nový dotační titul a obci tak svitla naděje, že získá dotaci na připravenou stavbu. V listopadu 2012 byla naše žádost řídícím výborem akceptována a předložena k dalšímu řízení. V měsíci srpnu 2013 jsme obdrželi rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na realizaci projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“. Tímto rozhodnutím nám bylo rovněž uloženo doložit na SFŽP doklady potřebné k uvolnění dotace na financování stavby kanalizace. Fond požadoval zejména pravomocné stavební povolení, doklady k výběrovým řízením na zhotovitele stavby, autorského a technického dozoru stavby, smlouvu o dílo a výčet dalších požadovaných dokladů prokazující spolufinancování stavby, soulad s požadavky orgánů ochrany životního prostředí a s plánováním v oblasti vodního hospodářství.

Po doložení požadovaných dokladů včetně dokumentace výběru zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek mohla být smlouva o dílo podepsána dne 22.4.2014. Dle schváleného harmonogramu prací byla stavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod zahájena předáním staveniště dne 2. června 2014. Stavební práce byly následně zahájeny stavbou gravitační stoky vedoucí od kulturního domu před zahrady soukromých vlastníků po příjezdovou komunikaci k objektu zámecké oranžérie. Stavba pokračovala zřízením elektrické přípojky k čistírně odpadních vod. Následovalo položení výtlačného potrubí mezi ČOV a vodním tokem Morávka. Dále byla vybudována studna u čistírny odpadních vod, která bude sloužit jako zásobárna vody pro potřeby obsluhy. Poté byla stavba nové kanalizace na nějaký čas přerušena. Důvodem byla skutečnost, že jsme ještě neobdrželi Rozhodnutí a Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci této stavby. Zhotovitel nechtěl stavět kanalizaci na dluh, neboť i čerpání úvěru z bankovního ústavu bylo podmíněno vydáním rozhodnutí a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Po dohodě obce se zhotovitelem došlo k útlumu činnosti na stavbě kanalizace s tím, že investor je schopen hradit provedené stavební práce do výše částky 1. mil. Kč včetně DPH do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Státní fond životního prostředí ČR návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace doručil až začátkem září a tak předložený návrh smlouvy mohl být ze strany obce dne 12.9.2014 podepsán. Následně na to se stavební práce mohly opět rozběhnout budováním stokové sítě a čistírny odpadních vod. Kanalizační potrubí bylo položeno v úseku od parkoviště u koupaliště k poslednímu domu v ulici směrem na Troubky. Následovala pokládka potrubí od křižovatky u kostela v ulici směrem na Brodek u Přerova, částečně také v ulici u víceúčelového sportoviště a posledním úsekem byla stavba kanalizace podél vodního toku Morávka v úseku od koupaliště po cestu na Věrovany. Od počátku měsíce prosince je stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek, neboť lepení spojů kanalizačního potrubí by se nemělo provádět pod plus 5 stupňů Celsia. V případě, že nám klimatické podmínky dovolí pokračovat ve stavbě kanalizace, budou se práce soustředit na stavbu čistírny odpadních vod, která bude stěžejní pro uvedení kanalizace do zkušebního provozu. Abychom splnili všechna kritéria a závazné termíny dané Fondem, musí být v měsíci dubnu či květnu 2015 zkušební provoz čistírny zahájen. Nejdříve se připojí obecní objekty, aby mohla být čistírna odpadních vod spuštěna, následně budou připojovány rodinné domy v obci. Důležité je podotknout, že na novou kanalizaci se budou připojovat pouze splaškové vody z rodinného domu, střešní a povrchové vody zůstanou napojeny do stávající dešťové kanalizace.

Jaromír Otáhal