Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Citov

2. Důvod a způsob založení

Obec Citov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1. 1. 1993 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

  • Mateřská škola
  • Klub seniorů
  • Pampeliška - křesťanský klub pro maminky s dětmi
  • Český zahrádkářský svaz
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Myslivecký spolek Hrubý les v Citově
  • Sportovní klub Sokol Citov
  • Knihovna

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1882967399/0800 ČS

6. IČ

00301116

7. DIČ

CZ00301116
Obec je plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2018 Žádost o poskytnutí informací Odpověď na dotaz dle zákona č. 106_1999 Sb.

Rok 2018

Žádost o poskytnutí informací Odpověď na dotaz dle zákona č. 106_1999 Sb.
Rok 2019

Žádost o poskytnutí informací 1 2019

Odpověď k žádosti o informace 1 2019
Rok 2019

Žádost o poskytnutí informací 2 2019

Odpověď k žádosti o informace 2 2019

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: