Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Citov

2. Důvod a způsob založení

Obec Citov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1. 1. 1993 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Citov
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Citov
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 741 625
  mobilní telefon: 602 514 361 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.obeccitov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Citov
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ou@obeccitov.cz - starosta a místostarosta
  obeccitov@seznam.cz - administrativa obce, účetní
  podatelna@obeccitov.cz - administrativa obce, podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  bn6audv

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1882967399/0800 ČS

6. IČ

00301116

7. DIČ

CZ00301116 , obec je plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2018 Žádost o poskytnutí informací Odpověď na dotaz dle zákona č. 106_1999 Sb.

Rok 2018

Žádost o poskytnutí informací Odpověď na dotaz dle zákona č. 106_1999 Sb.
Rok 2019

Žádost o poskytnutí informací 1 2019

Odpověď k žádosti o informace 1 2019
Rok 2019

Žádost o poskytnutí informací 2 2019

Odpověď k žádosti o informace 2 2019


Rejstříky, registry, evidence a seznamy: