Info SMS

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Služby občanům > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

V obci je zajištěn svoz komunálního odpadu jedenkrát za čtyři týdny dle přiloženého souboru termínů svozů. V letních měsících (červen, červenec a srpen) bývá zpravidla svoz posílen o další vývozy tak, aby odpad byl v těchto třech měsících svážen ve čtrnáctidenních intervalech. Tyto mimořádné svozy se zavádějí z důvodu omezení zápachu tlejících odpadků v popelnicích.

Obec využívá tříděného systému sběru komunálního odpadu. Plasty, papír, tetrapakové obaly bílé a barevné sklo je odkládáno do příslušných plastových kontejnerů umístěných na třech vyhrazených místech v obci. Zodpovědně vytříděný odpad ve správných kontejnerech znamená nejen příspěvek do obecní pokladny, ale také čistější prostředí nás všech.

Obec Citov uzavřela v roce 2002 se společností EKO-KOM smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Podrobnější informace o zpětném odběru: www.ekokom.cz

Zajištěna je i likvidace železného, nebezpečného a objemného odpadu. Do obce dvakrát ročně zajíždí speciální vozidla za účelem sběru vytříděného nebezpečného a objemného odpadu. Obsluha vozidla od občanů bezplatně převezme například koberce, matrace, kusy nábytku, pneumatiky, staré nefunkční ledničky, mrazničky, rozhlasové a televizní přijímače, plechovky od barev, vyjeté oleje, akumulátory, staré postřiky, louhy a podobný nebezpečný odpad. Sběr železného šrotu zajišťuje sbor dobrovolných hasičů v obci v rámci své brigádnické činnosti.

Děkujeme všem spolupracujícím občanů v obci, kteří pomáhají zodpovědným tříděním odpadu  zlepšovat životní prostředí a myslí tak na budoucnost našich dětí. Vždyť už v mateřské škole se učí 3 základní kroky v odpadovém hospodářství každého z nás :

  • produkuj (co nejméně obalů)
  • znovu používej
  • recykluj (přeměň na surovinu)

Obec také zajišťuje svoz bioodpadu. Kontejnery na tento odpad mají stanoviště na parkovišti u koupaliště a před objektem Zahrádkář. Jejich vývoz je prováděn podle potřeby. V rámci společného projektu mikroregionu Království byly pořízeny kompostéry do domácností. Tyto byly bezplatně zapůjčeny těm domácnostem v obci, které o to projevily zájem v dotazníkovém šetření.